Federacja Gospodarki Żywnościowej

Statut

Tekst jednolity


„FEDERACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ RP”
Statut Związku Stowarzyszeń

ROZDZIAŁ I
Postanowienia Ogólne
 

§ 1    

 

 1. „Federacja Gospodarki Żywnościowej RP” Związek Stowarzyszeń zwany dalej „Federacją” stanowi związek branżowych organizacji pozarządowych i innych osób prawnych działających w Polsce, na podstawie  obowiązującego prawa i niniejszego Statutu.
 2. Federacja zrzesza podmioty prawne, które działają na rzecz gospodarki żywnościowej, a zwłaszcza przetwórstwa rolno – spożywczego.

 

§ 2


Terenem działania Federacji jest obszar Polski, a siedzibą władz miasto Warszawa.
 

 

§ 3

 

 1. Federacja jest organizacją samorządną i posiada osobowość prawną.
 2. Federacja używa symboli i pieczęci według wzorów ustalonych przez Zarząd Federacji zgodnie z odpowiednimi przepisami.
 3. Symbol i nazwa Federacji podlegają ochronie prawnej.
 4. Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Federacja może zatrudniać pracowników i prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony może być wyłącznie na działalność statutową i pomnażanie jej majątku.
   

 

§ 4

 

 1. Federacja może przystępować jako członek zbiorowy do związku stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych.
 2. Federacja może przystępować do organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, których cele zbliżone są do jego celów.

 

§ 5


Czas trwania Federacji jest nieograniczony.

 

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania

 

§ 6


  Celem federacji jest:

 • ochrona praw i reprezentowanie interesów swoich członków,
 • zwiększenie efektywności działań pozarządowych organizacji działających na rzecz gospodarki żywnościowej,
 • konsolidacja polskiego sektora żywnościowego oraz
 • wzrost jego konkurencyjności i umacniania pozycji rynkowej,
 • utrzymanie zaufania konsumentów wobec żywności produkowanej w Polsce,
 • reprezentowanie interesów krajowej gospodarki żywnościowej w Polsce, UE i świecie,
 • współpraca z podobnymi organizacjami w kraju i zagranicą.
   

 

§ 7


Cel ten będzie realizowany poprzez:

 1. Zajmowanie stanowisk i prezentowanie opinii w sprawach dotyczących polskiej gospodarki żywnościowej.
 2. Ułatwianie członkom Federacji nawiązywanie kontaktów z parlamentarzystami i urzędnikami administracji rządowej.
 3. Wywieranie wpływu na strategię gospodarczą Państwa.
 4. Opiniowanie i inicjowanie niezbędnych zmian w przepisach.
 5. Podejmowanie inicjatyw promujących żywność i uwarunkowania zapewniające jej bezpieczeństwo i jakość.
 6. Działanie dla utrzymania na najwyższym poziomie zaufania konsumentów wobec żywności produkowanej w kraju.
 7. Podejmowanie inicjatyw promujących działalność członków Federacji oraz ich produkty.
 8. Organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji oraz innych form wymiany poglądów i doświadczeń przedsiębiorców w sprawach dotyczących polskiej gospodarki żywnościowej.
   

 

§ 8


Dla osiągnięcia swego celu Federacja podejmie wszelkie dostępne i zgodne z prawem i zasadami współżycia społecznego działania kierując się następującymi zasadami:

 1. demokracji,
 2. przejrzystości działania,
 3. wzajemnej lojalności.    


ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
 

 

§ 9


Członkowie Federacji dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

 

§ 10

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być stowarzyszenie, izba gospodarcza lub inna organizacja pozarządowa, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Federacji    i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu. Członkiem może być również inna osoba prawna nie mająca celów zarobkowych.
 2. Członek zwyczajny jest reprezentowany w Federacji przez upoważnioną osobę, zgodnie z obowiązującym daną organizację statutem.

 

§ 11

 

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna mająca cele zarobkowe deklarująca Federacji pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Federacji i zostanie do niej przyjęta uchwałą Zarządu.    W deklaracji  powinna zostać wskazana forma wsparcia.
 2. Członek wspierający jest reprezentowany w Federacji przez upoważnioną osobę, zgodnie z obowiązującym daną osobę prawną statutem.
 3. Członek wspierający może zostać przez Zarząd zwolniony z obowiązku płacenia składki.
   

 

§ 12  

 

 1. Członkiem honorowym może być osoba prawna szczególnie zasłużona w realizacji celów Federacji, której taką godność nada Walne Zebranie.
 2. Członek honorowy jest reprezentowany w Federacji przez upoważnioną osobę, zgodnie z obowiązującym daną osobę prawną statutem.
 3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składki.
   

 

§ 13


Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybierany do organów Federacji,
 2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Federacji,
 3. korzystać z pomocy i urządzeń Federacji na zasadach określonych przez Zarząd.
   

 

§ 14 

 1. Członek wspierający ma prawo:
  • 1) udziału z głosem doradczym w pracach Federacji, w tym Walnego zebrania,
  • 2) korzystać z pomocy i urządzeń   Federacji na zasadach określonych przez Zarząd.
 2. Ilość członków wspierających nie może przekroczyć 50% ogólnego składu organów Federacji.
   

 

§ 15


Członek honorowy ma prawo udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.
 

 

§ 16


Członek zwyczajny i wspierający jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Federacji;
 2. uczestniczenia w działalności Federacji;
 3. regularnego opłacania składek.
   

 

§ 17


Członek wspierający jest zobowiązany popierać działalność Federacji w zadeklarowany przez siebie sposób.
 

 

§ 18


Utrata członkowstwa następuje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia,
 2. likwidacji osoby prawnej,
 3. pozbawienia członkowstwa uchwałą Walnego Zebrania z powodu:
  • a) nie wywiązywania się z przyjętych obowiązków statutowych, a w szczególności nieopłacania składek przez okres 3 miesięcy,
  • b) naruszanie postanowień statutu lub uchwał Walnego Zebrania,
  • c) działania na szkodę Federacji.
    

 

§ 19


Zarząd ma prawo zawiesić z ważnych przyczyn członka w jego prawach do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zebranie.

ROZDZIAŁ IV
Organy Federacji
 

 

§ 20


Organami Federacji są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
   

 

§ 21

 

 1. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie.
 2. Kadencja Organów Federacji trwa 3 lata.
 3. Zarząd i Komisja Rewizyjna w przypadku zdekompletowania składu w czasie kadencji dokonują uzupełnienia składu poprzez kooptację do czasu jej upływu.
 4. Kooptacji dokonuje się do 1/3 składu organu.
   

 

§ 22

 

 1. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich organów Federacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu nie uczestniczy co najmniej połowa członków zwyczajnych, wówczas uchwały podjęte większością głosów w drugim terminie mają moc obowiązującą bez względu na ilość obecnych członków.

 

Walne Zebranie

 

§ 23

 

 1. Najwyższym organem Federacji jest Walne Zebranie.
 2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd, a odbywa się przynajmniej raz na rok (posiedzenie zwyczajne).
 3. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków Federacji.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia się pisemnie wszystkich członków Federacji na co najmniej 14 dni przed datą Zebrania.
 5. W Walnym Zebraniu udział biorą członkowie poprzez upoważnione osoby.

 

§ 24


Do uprawnień Walnego Zebrania należy;

 1. uchwalanie zmian Statutu Federacji,
 2. uchwalanie regulaminów organów Federacji,
 3. uchwalanie kierunków i priorytetów działania Federacji,
 4. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi lub poszczególnym     jego członkom,
 6. uchwalanie na wniosek Zarządu budżetu,
 7. ustanawianie na wniosek Zarządu wysokości składek członkowskich,
 8. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach odwoławczych od decyzji Zarządu,
 10. decydowanie o przystąpieniu Federacji do organizacji krajowych i międzynarodowych,
 11. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Federacji i przeznaczenia jego majątku.

 

Zarząd

 

§ 25

 

 1. Zarząd Federacji jest organem wykonawczym, reprezentuje Federację na zewnątrz, kieruje jej bieżącą działalnością i zarządza majątkiem.
 2. Do złożenie ważnego oświadczenia woli za Federację potrzebna jest zgodne współdziałanie  przynajmniej dwóch członków Zarządu, w tym jej prezesa.
 3. Zarząd składa się z 3 do 7 osób wybieranych przez Walne Zabranie spośród członków Federacji.

 

§ 26

 

 1. Pierwsze posiedzenie Zarządu odbywa się w czasie obrad wyborczego Walnego Zebrania.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona prezesa i jego zastępcę, a  o dokonanym wyborze powiadamia Walne Zebranie.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub, lub z jego upoważnienia, inny członek Zarządu.

 

§ 27


1. Do obowiązków Zarządu należy:

 • kierowanie działalnością Federacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem i uchwałami Walnego Zebrania,
 • składanie pisemnych sprawozdań ze swojej działalności walnemu Zebraniu oraz ich przesyłanie członkom Federacji co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania,
 • opracowywanie budżetu Federacji i sprawozdań budżetowych,
 • zwoływanie i przygotowanie Walnych Zebrań,
 • powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Federacji,
 • prowadzenie działalności informacyjnej wewnątrz i na zewnątrz Federacji, zatrudnianie pracowników,
 • Zarząd jest uprawniony do ustanawiania pełnomocników Federacji.

 


Komisja Rewizyjna

 

§ 28


Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Federacji i składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie.

 

§ 29

 

 1. Pierwsze posiedzenie komisji rewizyjnej odbywa się w czasie obrad wyborczego Walnego Zebrania.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę, a swoim wyborze powiadamia Walne Zebranie.

 

§ 30


Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola pracy Zarządu co do prawidłowości oraz zgodnośc i za Statutemi  uchwałami  Walnego Zebrania przeprowadzana co najmniej raz w roku,
 2. opiniowanie budżetu Federacji i bilansu,
 3. opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu,
 4. opiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi,
 5. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień Statutu,
 6. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Federacji lub pomiędzy członkiem a władzami Związku,
 7. orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Federacji ze Statutem.
   

 

§ 31

 

 1. Członkowie Komisji rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w obradach Zarządu z głosem doradczym.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
   

ROZDZIAŁ V
Majątek Federacji

 

§ 32

 

 1. Majątek Federacji stanowią ruchomości, nieruchomości i prawa majątkowe.
 2. Na fundusze Federacji składają się:
  • a) Składki członkowskie,
  • b) Dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
  • c) Dotacje, subwencje, zapisy,
  • d) Darowizny, spadki, wpływy z działalności gospodarczej.
  • 3. Fundusze Federacji mogą być użyte wyłącznie na cele określone w Statucie.
    

 

§ 33


Organy Federacji, których kadencja zakończyła się, działają do chwili ukonstytuowania się nowo wybranych organów i zobowiązane są przekazać im protokolarnie wszelki majątek i prowadzone sprawy Federacji.
 

ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Federacji
 

 

§ 34


Zmiany Statutu uchwala na wniosek Zarządu lub 1/3 członków zwyczajnych Walne Zebranie – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 

 

§ 35

 

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Federacji i przeznaczenia jego majątku podejmuje, na zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną wniosek Zarządu lub 1/3 członków zwyczajnych, Walne Zebranie większością 2/3 głosów,  przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Majątek rozwiązanej Federacji zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania zostanie przeznaczony na określone cele.
   

ROZDZIAŁ VII
Likwidacja Federacji

 

§36

 

 1. Walne Zebranie podejmuje uchwałę o likwidacji Federacji – większością 2/3 głosów.
 2. Uchwała powinna zawierać również:
  •     wskazanie likwidatora(ów), kto będzie podejmować wszystkie czynności związane z zakończeniem działalności związku,
  •     postanowienie o przekazaniu pozostałego po likwidacji majątku ( chyba że   sposób przeznaczenia majątku po likwidacji określony jest już w Statucie ).
 3. Od momentu postawienia Federacji w stan likwidacji wszelkie pisma za Federację podpisują likwidatorzy. Do nazwy federacji dodaje się słowa „w likwidacji”.
 4. Likwidator zawiadamia sad, w którym Federacja jest zarejestrowana, o wszczęciu likwidacji, podając przy tym swoje dane (imię, nazwisko, adres,  nr dowodu osobistego). Kopię zawiadomienia należy przesłać do organu nadzorującego.
 5. Likwidator podaje do publicznej wiadomości informację o likwidacji – najlepiej przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
 6. Likwidator podejmuje czynności niezbędne do zlikwidowania Federacji  – w szczególności:
  • zawiadamia bank, w którym Federacja ma rachunek, o postawieniu w stan     likwidacji oraz wypowiedzeniu umowy rachunku bankowego,
  • spisuje inwentarz – rzeczowy majątek Federacji,
  • sporządza sprawozdanie finansowe – bilans na dzień otwarcia likwidacji,
  • przyjmuje pisemne wnioski ewentualnych wierzycieli, rozpatruje je, akceptuje lub nie, zaspakaja uzasadnione wierzytelności,
  • przekazuje majątek zlikwidowanej Federacji na cel określony w statucie lub uchwale rozwiązującej Federację.
 7. Po zakończeniu likwidacji likwidator zgłasza sądowi wniosek o wykreślenie Federacji z rejestru. Kopię wniosku należy przesłać do organu nadzorującego.
 8. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanej Federacji.

 

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe i przejściowe.

 

§ 37


W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy Prawo o Stowarzyszeniach – Ustawa z 7 kwietnia 1989 roku ( Dz. Ustaw z 2001 roku Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami ).

 

§ 38


Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem wpisania do Rejestru Stowarzyszeń.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.