Federacja Gospodarki Żywnościowej

Informacja 8 - 2018

2018-08-09
Kategoria:   

1. W dniu 18 czerwca 2018 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawcze FGŻ RP. Zebraniu przewodniczył p. Marek Przeździak, Wiceprezes Zarządu. Podczas obrad omówiono działania Federacji za okres czerwiec 2017 – maj 2018. W minionym okresie Federacja  bieżąco informowała Członków o działaniach jednostek administracji  państwowej oddziałujących na sektor rolno – spożywczy jak również Komisji Sejmu i Senatu. Priorytetowo traktowano sprawy dotyczące konsolidacji służb nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, bezpieczeństwa paszowego, promocji oraz uproszczenia procedur przy zatrudnianiu cudzoziemców. Odbyły się spotkania dyskusyjne z Posłami Parlamentu Europejskiego Panami Janem Olbrychtem  i Jarosławem Kalinowskim w temacie wpływu perspektywy budżetu 2021 – 2027 na WPR oraz spotkania   z Kierownictwem Resortu. W dyskusji poruszono miedzy innymi zagadnienie ochrony prawnej  i wykorzystywania odmian kwalifikowanych  w uprawach, stworzenia kanałów dystrybucji dla żywności ekologicznej, promocji krajowej żywności oraz wspierania współdziałania organizacji branżowych. Zarząd podziękował Członkom Federacji za aktywną i merytoryczną współpracę oraz bieżącą realizację składek, które umożliwiają utrzymanie płynności finansowej Federacji.  Udzielono absolutorium Zarządowi  i Komisji Rewizyjnej, uchwalono budżet na 2018 r.

2. W dniu 22 czerwca 2018 roku z inicjatywy FGŻ RP odbyło się spotkanie przedstawicieli wiodących organizacji branżowych sektora rolno – spożywczego: Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych (p. Jerzy Wierzbicki), Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców (p. Andrzej  Gantner ), Polskiej Izby Mleka (p. Agnieszka Maliszewska ), Izby Zbozowo – Paszowej (pp. Monika Piątkowska i Anna Zymerman). Spotkaniu przewodniczył p. Marek Przeździak - Wiceprezes Zarządu. Uczestnicy uznają, że sektor stanowiący wizytówkę naszego kraju nie jest należycie doceniany, rozproszony   w strukturach kilku resortów przez co podstawy prawne  dotyczące sektora są niespójne a procesy legislacyjne wydłużone. 
Uznano, za zasadne:
-   podjęcie działań, w uzgodnieniu z Ministrem Rolnictwa, zmierzających do wyodrębnienia  w działach gospodarczych państwa „działu gospodarka żywnościowa” z wyodrębnionym budżetem i podporządkowanego Ministrowi Rolnictwa;  
-   priorytetowego wspierania konsolidacji służb nadzory nad bezpieczeństwem żywności  a utworzony urząd musi być niezależny resortowo i finansowo  oraz zachować pionowe struktury funkcjonowania;  
-   w związku z toczącym się procesem nowelizacji Regulaminu Rady Dialogu Społecznego zachodzi też potrzeba doprecyzowania w Zarządzeniu o powołaniu Rady  wykładni kto może i powinien być jej członkiem;
-  podjęcie działania w zakresie usankcjonowania możliwości pozyskiwania środków na funkcjonowanie organizacji branżowych np. przez możliwość zaliczania składek członkowskich w koszty prowadzonej działalności. Niezadawalający poziom zasobów finansowych organizacji pozarządowych jest jedną z przyczyn ograniczających efektywność działań.;
-   kontynuowanie spotkań aktywizujący współpracę i wzajemne wspieranie podejmowanych inicjatyw.
 
3.  W miesiącu lipcu otrzymano z  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Spraw Społecznych projekt nowelizacji rozporządzenia uproszczający procedury zatrudniania cudzoziemców o co występowaliśmy z Członkami Federacji. Projekt uwzględnia zaproponowane postulaty.


Opracował                            
Andrzej Kuczyński                    
 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.