Federacja Gospodarki Żywnościowej

Informacja 6 - 2019

Informacja 6 - 2019
2019-07-25
Kategoria:   

Informacja ze spotkania przedstawicieli Federacji Gospodarki Żywnościowej RP z ministrem rolnictwa panem Janem Krzysztofem Ardanowskim w dniu 10 lipca 2019 roku.
1.    W spotkaniu uczestniczyli: Rajmund Paczkowski, Marek Przeździak, Krzysztof Nykiel, Marcin Mucha, Adam Stępień, Monika Piątkowska, Andrzej  Sieradzki, Witold Boguta, Piotr Trojanowicz, Jerzy Wierzbicki,  Andrzej Olkowski, Tomasz Parzybut oraz Andrzej  Kuczyński.
2.    Przedstawiciele Federacji zarekomendowali tematy dotyczące:
•  Bezpieczeństwa paszowego, wskazując na postęp w pracach nad polską soją oraz że nastąpiła wyraźna poprawa relacji sfery naukowej ze sferą praktyków w ocenie efektywności wykorzystania polskiego białka w hodowli drobiu i trzody. Podkreślono, ze krajowy przemysł paszowy wręcz oczekuje rozwoju upraw krajowej soi z Polsce, co pozwoli na dywersyfikację źródeł surowców paszowych i ograniczenie importu soi modyfikowanej z krajów trzecich. Należy zasygnalizować, że możliwość stosowanego rodzaju pasz jest uzależniona od typu chowu zwierząt (ekstensywny i intensywny) oraz  poszczególnych grup zwierząt gospodarskich. Jednak postęp prac naukowych jak i prowadzone uprawy wskazują jednoznacznie na potrzebę kontynuacji importu soi genetycznie modyfikowanej do około 2030 roku by zachować stabilizacje hodowli drobiu i tuczu. Z tego względu uzasadnione i konieczne jest podjęciem decyzji o przedłużenie moratorium na utrzymanie importu soi na najbliższe cztery lata. ( referowała Monika Piątkowska)
•  Projektu ustawy o reorganizacji rynków rolnych i przewadze kontraktowej przedstawiano niedomagania prawne projektu, jak: zakres ustawy reguluje tylko fragment rynku dotyczący relacji producent rolny – pierwszy odbiorca, pomija zróżnicowania surowców na asortyment przemysłowy i konsumpcyjny, nie dopracowano wymogów jakościowych surowców czy specyfiki rynków, propozycja (matematyczna) określania referencyjnych  cen wielookresowych jest niewykonalna. Ceny te powinny stanowiły konsensus pomiędzy stronami a nie narzucać rolnikowi zakaz sprzedaży poniżej administracyjnej cenie referencyjnej. Przemysł przetwórczy ze względu na międzynarodową konkurencje potrzebuje zróżnicowane jakość surowca – deserowy i przemysłowy, przemysł powinien mieć warunki do bezpiecznego  konkurowania, a kształtowanie cen jedynie  w oparciu o krajowe koszty produkcji i pracy może nas izolowało  od trendów światowych. Wymóg podpisania umów kontraktacyjnych z cenami minimalnymi, i to z dużym wyprzedzeniem, stwarza możliwości dla konkurencji na przygotowanie strategii konkurencyjnej, co utrudni handel polskim firmom.
Zwrócono uwagę na potrzebę zniesienia zakazu w swobodnym wykorzystaniu majątku grup producentów jeżeli pojawiają się  wolne moce wynikające z obrotu towarem między członkami GP. To członkowie grup podejmują wspólne działanie aby jak najlepiej sprzedać swoje surowce, ale też by jak najlepiej wykorzystać posiadany majątek. 
Należy dążyć do tego aby ceny rekomendowane wiązały się z jakością surowców, uwzględniały koszty produkcji oraz sytuację na rynkach konkurencyjnych, a państwo promowało pomoc w pozyskaniu środków  obrotowych na magazynowanie nadprodukcji i sprzedaży nadwyżek  w okresach późniejszych. Rolnicy i zakłady przetwórcze powinny samodzielnie reagować na sytuację na rynku. Zakłady przetwórcze mogą brać na siebie odpowiedzialność i ryzyko za wahania cen  ale powinny mieć zapewnioną możliwość premii w postaci dostępu do tanich kredytów obrotowych i pomoc w finansowaniu tanich kredytów inwestycyjnych. Powinno się  dążyć do  równomiernego udziału producentów rolnych, jak i przetwórców w regulacji delikatnego i chimerycznego rynku, rynku uzależnionego od zjawisk zewnętrznych a nie odczuwalną ministerialną walką  z branżą przetwórczą.  (referował Piotr Trojanowicz) 
• Kontynuując temat reorganizacji  rr zaapelowano objęcie cenami referencyjnymi także produkcje buraka cukrowego i wskazano na ewentualne zagrożenie na rynkach cukru i wołowiny  po wdrożeniu procedur umowy UE – Mercosur. (referował Krzysztof Nykiel)
•  Bardzo trudna sytuację na rynku wołowiny wymaga natychmiastowych działań. Ceny wołowiny w całej UE spadły o około 7% to w Polsce spadły o ca 14 – 18 %. Występuję pilna potrzeba otwarcia sprzedaży żywca wołowego np. do Turcji a mięsa w Chinach a także udrożnienie eksportu z Polski do Izraela. Potrzebne jest wsparcie polityczne dla wdrażania strategii Polska Wołowina opracowanej przez Porozumienie Rolnicze. (referował Jerzy Wierzbicki)
• Dumpingu cenowego importowanych artykułów mięsnych oferowanych po zaniżonych stawkach w sklepach wielkopowierzchniowych. Należy nadmienić bierną postawę UOKiK, który nie wszczyna postepowań w przedmiotowej sprawie. Branża SRW zasygnalizowała obawy związane z tzw. rzeźniami rolniczymi, które mogą zakłócić działania zakładów ubojowych. (referował Tomasz Parzybut )
•  Obawy producentów piwa spowodowane proponowanymi zmianami podatku akcyzowego od napojów alkoholowych. Wg branży proponowane zmiany spowodują niekorzystne zmiany w modelu konsumpcji alkoholu na korzyść alkoholi mocnych a tym samym z zapisami ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości. Istnieją obawy, że działania przemysłu spirytusowego zdominowanego przez rosyjski kapitał mogą zdestabilizować dobrze funkcjonującą branze polskiego przemysłu spożywczego.(referował Andrzej Olkowski)
• Zwrócono uwagę na konieczność uchwalenia jeszcze podczas tej kadencji Sejmu nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych prosząc ministra o interwencję na poziomie KPRM, która powinna udrożnić dalsze prace legislacyjne. (referował Adam Stępień) 
• Potrzebę  precyzyjnego określania nazw handlowych artykułów rolnych uzasadniając to przypadkiem importu elementów drobiowych z Ukrainy.  Niepełne określenie nazwy spowodowało zakwalifikowanie drobiowych elementów surowcowych do niższych stawek celnych co spowodowało zakłócenia w krajowym obrocie handlowym oraz powołanie w ramach Porozumienia Rolniczego - Zespołu Drobiowego. Ze względu na uciążliwą suszę i występujące straty w rolnictwie wskazane jest by w pracach komisji oceniających straty wykorzystać fachowość przedstawicieli związków rolniczych. ( referował Andrzej Sieradzki)

Pan Minister Jan Krzysztof Ardanowski ustosunkowując się w dyskusji do poruszonych tematów zwrócił uwagę, że:
• w sprawie reorganizacji rynków rolnych należy zrozumieć całokształt sektora. Propozycja cen referencyjnych   dotyczyć będzie wyłącznie surowców dla przemysłu i jest wynikiem nie zadawalającej postawy przetwórców do współpracy z rolnikami. Producent rolny nie powinien być „skazywany” na ceny narzucane przez przetwórcę czy skupującego. Rolnik powinien uzyskać cenę która będzie pokrywała poniesione koszty i dlatego ceny referencyjne będą opracowywane na podstawie danych statystycznych kosztów z lat ubiegłych a podstawowym dokumentem w relacjach rolnik – przetwórca będzie umowa kontrakcyjna, rolnik powinien być przekonany, że prowadzona przez niego uprawa rolna czy hodowla  znajdzie nabywcę po cenie pozwalającej kontynuowanie działalności. Wyraża nadzieję, że przetwórcy otworzą się na współpracę z rolnikami i nie będzie potrzeby szukania rozwiązań administracyjnych;  
• wyraził zadowolenie, że producenci pasz właściwie ocenili sytuacje na rynku surowców do pasz a zwłaszcza zasadność stosowania „białka polskiego”. Resort poprzez instytutu naukowe (zwrócenia uwagi na celowość wykorzystywania środków finansowych) będzie prowadził działania co do wiarygodności „powtarzalności” składu tych pasz i efektywności wykorzystania w hodowli.  Postęp w uprawach „polskiego białka” na pewno nie zabezpiecza zapotrzebowania na pasze i niezbędne będzie utrzymanie importu śrut soi genetycznie modyfikowanych;
•  będzie popierał wszelkie działania zmierzające do rozwoju hodowli ras mięsnych bydła gdyż jest to hodowla podobnie jak drobiu, która może stanowić o pozycji eksportu polskiej żywności;
• Umowa UE – Mercosur  jest faktem i teraz resort będzie starał się wywalczyć ochronne bonusy dla krajowej  gospodarki żywnościowej.

Z uwagi na ograniczony czas Minister poprosił o pisemne przedstawienie dalszych zagadnień, które zdaniem przedstawicieli  Federacji powinny być uwzględnione w pracach resortu.
Podziękował za merytoryczność wypowiedzi i dotychczasową współpracę.


    
Andrzej  Kuczyński         Rajmund Paczkowski


Warszawa 24 lipca 2019 roku.
  
 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.