Federacja Gospodarki Żywnościowej

Informacja 5 - 2021

2021-12-15
Kategoria:   

Informacja ze spotkania z panem Norbertem Kaczmarczykiem Pełnomocnikiem Rządu ds. Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 3 grudnia 2021 roku.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Federacji w celu doinformowania Pełnomocnika, Sekretarza Stanu o aktualnych problemach i propozycjach branżowych nurtujących sektor gospodarki żywnościowej.


Prezentując działania Rady Gospodarki Żywnościowej RP jej przedstawiciele zwrócili uwagę na:

Marek Przeździak – Wiceprezes Zarządu, Prezes POLBISCO Stowarzyszenia Producentów Czekolady i Wyrobów Czekoladowych podziękował za przyjęcie naszego zaproszenia na wspólne spotkanie. Wyraził też zadowolenie z faktu powołania pełnomocnika Rządu ds. Przetwórstwa i Rynków Rolnych w osobie Pana Ministra. Podkreślił, że Federacja od wielu lat postulowała o stworzenie odrębnego działu w gospodarce – gospodarka żywnościowa i dlatego uważa, że powołanie pełnomocnika jest dobrym krokiem we właściwym kierunku. Zwrócił uwagę na pozycję sektora produkcji żywności  w całej krajowej gospodarce. Ważnym elementem było również omówienie wyznań i zagrożeń stojących przed producentami żywności w całym łańcuchu od pola do stołu, po czym poprosił przedstawicieli organizacji stowarzyszonych w FGŻ RP o przedstawienie konkretnych problemów, dotyczących ich branż i tak:

Monika Piątkowska – Prezydent Izby Zbożowo-Paszowej zwróciła uwagę na bezpieczeństwo paszowe Polski, które jest jednym z kluczowych elementów zabezpieczających dalszy rozwój chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, a w konsekwencji gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Składową tego łańcucha wartości jest zagwarantowani dostępu do odpowiedniej ilości surowców paszowych, w tym odpowiedniej jakości białka roślinnego, sygnalizując propozycję długofalowego rozwoju upraw i przetwórstwa roślin białkowych z uwzględnieniem wsparcia Krajowego Planu Strategicznego WPR na lata 2023 – 2027.

Krzysztof Nykiel – Wiceprezes Zarządu FGŻ, Prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego wyraził stanowczy sprzeciw wobec zmian wprowadzonych do projektu Planu Strategicznego  WPR na lata 2023 – 2027 polegających na obniżeniu koperty płatności przeznaczonej na wsparcie dochodów związanych z produkcją buraków cukrowych z 422,7 na 360,5 mln euro oraz produkcją pomidorów z 14,6 na 10,5 mln euro, produkcje tych rynków zostały mocno dotknięte niekorzystnymi zmianami regulacyjnymi, które od kilku lat wykazują tendencje spadkowe.

Marcin Mucha – Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin podzielił wcześniej zaprezentowane stanowisko, że tematy ściśle związane z rolnictwem znajdują się często 
w kompetencji innych organów co w praktyce stanowi utrudnienie dla podmiotu produkcyjnego 
np. przepisy ROP znajdują się w kompetencji Ministra Klimatu i Środowiska, a które będą miały fundamentalne znaczenie dla podmiotów związanych z gospodarką żywnościową. W kontekście Europejskiego Zielonego Ładu zaproponował udostępnienie reportu Polityki Insight, przygotowanej przez grono polskich naukowców, a który wykazuje wiele negatywnych konsekwencji dla Polski w przypadku pełnego wdrożenia założeń EZŁ.

Janusz Rodziewicz – Prezes Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP zwrócił uwagę na:

 • trudną sytuację, grożącą upadłościami, w małych i średnich zakładów mięsnych z powodu ciągle rosnących cen mediów, paliw i innych kosztów pracy zakładów, których sprzedaż wyrobów jest za mała by zrekompensować rosnące koszty;
 • pilną potrzebę wsparcia resortu dla działań o otwarcie eksportu wołowiny na rynki Dalekiego Wschodu i zintensyfikowanie rynków eksportu wieprzowiny oraz
 • o potrzebie lobbowania w Komisji Europejskiej promowania mięsa z Funduszy Unii Europejskiej. 

Dariusz Goszczyński – Dyrektor Krajowej Rady Drobiarskiej zwrócił uwagę na:

 • konieczność objęcia wsparciem wydatków na bioasekurację dla hodowców drobiu na wzór wsparcia oferowanego hodowcom trzody chlewnej. Grypa ptaków obok ASF jest obecnie najbardziej rozpowszechnioną jednostką chorobową, skutkującą znacznego zmniejszenia populacji drobiu, bioasekuracja z całą pewnością pomogłaby w ograniczeniu skali występowania choroby. Troska o utrzymanie hodowli drobiu, sztandarowego produktu eksportowego przy wysokich kosztach najnowszych technologii bioasekuracji wymaga zasadnego wsparcia finansowego;
 • konieczność, by dostosować się do nowych wymagań strategii „Od pola do stołu”, uwzględnienia „od już” w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 wsparcia inwestycyjnego pod kątem ograniczania oddziaływania na środowisko oraz dostosowania się do produkcji w ramach ekoschematu – dobrostan zwierząt. Branża uważa, że zaproponowane stawki są zbyt niskie. Właściwie oszacowany poziom wsparcia będzie miał kluczowe znaczenie z punktu zainteresowania działaniem przez hodowców. Należy też zapewnić równe traktowanie podmiotów zajmujących się drobiem co będzie też korzystne z punktu widzenia konkurencyjnej na rynku UE 

Ciechomska Jolanta – Kierownik ds. Systemów QAFP, Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego:

 • pozytywnie ocenia decyzję uruchomienia programu „Pomoc dla rolników utrzymujących lochy”, gdyż tylko posiadając własny surowiec możemy budować swoje bezpieczeństwo żywnościowe i stać się konkurencyjnym eksporterem na arenie międzynarodowej;
 • wyraziła zaniepokojenie informacjami, że KE planuje skończyć z finansowaniem promocji mięsa, podkreślając, że w pierwszym półroczu wartość polskiego eksportu mięsa i produktów mięsnych kształtowała się na poziomie 3,2 mld euro. Branża uważa, że propozycja ta jest nieuzasadniona i wymaga działań resortu by w unijnej polityce promocji uwzględniono środki na promocję mięsa;
 • postulowała by w Planie Strategicznym WPR zabezpieczono środki dla producentów na działania związane z obniżeniem emisji dwutlenku węgla.


Adam Stępień – Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju poruszył kwestię nowelizacji ustawy o funduszach promocji artkułów rolno – spożywczych w zakresie funkcjonowania Funduszu Promocji Roślin Oleistych postulując by: 

 • wszyscy użytkownicy obrotu roślinami oleistymi, zarówno przetwórcy jak i producenci roślin oleistych mieli obowiązek wpłat na FPRO bez względu na charakter prowadzonej przez nich działalności;
 • zmiany powinny również eliminować notowane obecnie sytuacje, w której obrót tym samym towarem skutkowałby poborem wpłaty ma FPRO więcej niż jeden raz.


Andrzej Kuczyński – Federacja Gospodarki Żywnościowej zasygnalizował tematy, zgłoszone przez członków Federacji a mianowicie:

 • wykorzystania bakteriofagów w rolnictwie, hodowli, przetwórstwie i pozostałych sektorach rolno – spożywczych;
 • restrukturyzacji sadownictwa w Polsce tj. powstawania dedykowanych sadów sokowych z odpowiednia technologią upraw oraz oddzielnych dedykowanych sadów tylko jabłek deserowych o wysokiej jakości jabłek, przekazując materiały Panu Ministrowi otrzymane od organizacji branżowych.


Marek Przeździak – podziękował Panu Ministrowi za umożliwienie spotkania i zadeklarował dalszą merytoryczną współpracę.

Opracował


Andrzej Kuczyński
Dyrektor Biura
Federacji gospodarki Żywnościowej RP

Warszawa 9 grudnia 2021 roku.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.