Federacja Gospodarki Żywnościowej

Informacja 4 - 2022

2022-07-29
Kategoria:   

Program

Działania Federacji Gospodarki Żywności  RP na lata 2022 – 2025.

Kontynuacja działań w zakresie:

1. tematyczno – merytorycznej współpracy organizacji branżowych sektora rolno – spożywczego oraz procesu ich  integracji;

2. konsolidacji nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem żywności  poprzez stworzenie niezależnego organu, z zachowaniem zależności  pionowej w jej funkcjonowaniu i podporządkowaniu pod KPRM lub Sejm;

3. obiektywnego i merytorycznego pod względem zdrowotnym jak i ekonomicznym rozwiązania bezpieczeństwa surowcowego a zwłaszcza  legalizacja stosowania organizmów genetycznie modyfikowanych w uprawach i paszach poprzez między innymi:

a. wycofanie z obiegu prawnego art.49a z ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o mikroorganizmach i organizmach genetycznie modyfikowanych (Dz.U.2022.546 t.j.), co umożliwi też włączenie się przedstawicieli Polski na forach UE w nurt  dyskusji o bezpieczeństwie surowcowym dla przetwórstwa i pasz;

b. zmianę Ramowego Stanowiska RP z dnia 18 listopada 2008 roku dotyczącego Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, które również jest wykorzystywane do sprzeciwu, także na forum instytucji UE, jakimkolwiek dyskusją nad rolą i  rozwojem organizmów modyfikowanych w rolnictwie i bezpieczeństwie żywnościowym;

c. pilne przeprowadzenie procesu legislacyjnego dotyczącego usunięcia zakazu odnośnie wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia    22 lipca 2006 r. o paszach (Dz.U. z dnia 2021 r. poz.278);   

4.  rozpoczęcie szerokich merytorycznych rozmów międzyresortowych oraz za stroną społeczną dotyczących wykorzystania potencjału Nowych Technik Genowych (New Genomic Technigues NGTs) w nowoczesnej biotechnologii dla sektora rolno – spożywczego. Obecnie komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne regulacji prawnych w zakresie roślin uzyskanych w ramach NGTs, które trwają od 29 kwietnia 2022 r. do 22 lipca 2022 r. W ramach tej inicjatywy zostaną zaproponowane ramy prawne dotyczące roślin uzyskiwanych w drodze ukierunkowanej mutagenezy i cisgenezy oraz produktów spożywczych i paszowych otrzymywanych roślin.  Podstawą inicjatywy są ustalenia z badania Komisji dotyczącego nowych technik genomowych. Inicjatywa ma na celu utrzymanie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, umożliwienie innowacji w systemie rolno – spożywczym oraz przyczynienie się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu i strategii „od pola do stołu”.  

5.  wyrównania uwarunkowań funkcjonowania grup producentów rolnych oraz grup owoców i warzyw  a zwłaszcza dostępu do środków finansowych;

6. promocji krajowej żywności, żywności o wysokiej jakości na rynkach krajowych i zewnętrznych, rolnictwa zrównoważonego, prawidłowego i efektywnego wykorzystywania środków wsparcia promocji. Promowanie systemów jakości żywności;

7.   monitorowanie działań dotyczących tzw. ustawy odorowej oraz zabezpieczania dostaw źródeł energii dla producentów żywności;

8.   inicjowanie  i wspieranie wszelkich działań  zwalczających ASF oraz  grypę ptasią;

9. usankcjonowania warunków odbioru opakowań po środkach do produkcji rolnej i przetwórstwa oraz odpadów poprodukcyjnych; 

10. przeciwdziałania tworzenia barier administracyjno – prawnych dla funkcjonowania rozwoju sektora  rolno – spożywczego;

11. promocja polskiego białka paszowego o konieczność uwzględniania w podejmowanych   przez resort rolnictwa i podległe mu agendy działań ukierunkowanych  na rozwój upraw polskiej soi  i roślin białkowych oraz popytu krajowego na śrutę poekstrakcyjną  rzepakową, stanowiącą największe pod względem wolumenowym krajowe źródło pasz wysokobiałkowych;

12. inicjowanie działań na rzecz wykorzystywania bakteriofagów  jako skutecznej alternatywy dla antybiotyków w tym opracowanie regulacji dopuszczania preparatów z bakteriofagami  do obrotu;

13. wspieranie działań ukierunkowanych na eliminowanie  nadużyć  w obrocie  surowcami i produktami rolno – spożywczymi  oraz monitorowanie zagrożeń wynikających z Ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej;

14. wspieranie  działań normujących funkcjonowanie przedstawicielstw zagranicznych do promocji sektora rolno – spożywczego oraz jego dostępności  do rynków   międzynarodowych;

15. wspieranie działań na rzecz aktywnego reprezentowania interesów sektora rolno – spożywczego w EU  wskazujących społeczeństwu, że Polska od 2004 roku jest największym beneficjentem w UE unijnych transferów;

16. podejmowanie działań dla eliminowania ograniczeń dostaw gazu, energii elektrycznej i węgla dla sektora rolno – spożywczego;

17.  inicjowanie działań w celu ujednolicania przepisów dotyczących informacji handlowej dla konsumentów oraz uproszczenia przepisów dotyczący klasyfikacji i certyfikacji żywności;

18.   wspieranie działań na rzecz poprawy współpracy rolnictwa i przetwórstwa z nauką; 

19.   racjonalna  implementacja do prawodawstwa krajowego dyrektyw Parlamentu i  Rady Unii Europejskiej w sprawie promowania stosowania  w ramach Narodowych Celów Wskaźnikowych biokomponentów i biopaliw ciekłych wytwarzanych z surowców rolny;

20. wspieranie transformacji polskiego sektora rolno – spożywczego w kierunku zrównoważonym, niskoemisyjnym w tym szczególności:

a.    zabieganie o wsparcie dla rolnictwa węgłowego.

b.    zabieganie o wsparcie dla producentów i przetwórców wdrażających obniżania śladu węglowego.

c.    zabieganie o wsparcie dla poprawy dobrostanu zwierząt;

21.    zabieganie o utrzymanie wsparcia dla promocji mięsa w procesie kształtowania nowej unijnej polityki promocji;

22.    wspieranie działań na rzecz rolnictwa zrównoważonego i zrównoważonej żywności;

23.    kontynuowanie  konferencji Forum Producentów Żywności jako platformy współpracy  z resortem rolnictwa; 

24.    inicjowanie działań w celu  nowelizacji  Ustawy o Stowarzyszeniach w zakresie możliwości pozyskiwania środków na funkcjonowanie organizacji branżowych poprzez możliwość  uznania składki członkowskiej jako  koszt wydatków firmy.

 

Warszawa 28 czerwiec 2022 r.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.