Federacja Gospodarki Żywnościowej

Informacja 3 - 2022

2022-07-29
Kategoria:   

PROTOKÓŁ
z Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego
Federacji Gospodarki Żywnościowej RP 
w dniu 28 czerwca 2022 roku. 

 

 1. Walne Zebranie zostało zwołane zgodnie z § 23 pkt 2 Statutu FGŻ RP w dniu 28 czerwca 2022 roku w terminie pierwszym,  otwarcia dokonał  Prezes Zarządu  p. Rajmund Paczkowski.
 2. Na Przewodniczącego WZ na wniosek  p. Rajmunda Paczkowskiego  wybrano jednomyślnie w głosowaniu jawnym  p. Marka Przeździaka a na Sekretarza    p. Marcina Muchę. 
 3. W głosowaniu jawnym,  jednomyślnie  zatwierdzono porządek obrad uwzględniając wniosek o zmianę nazwy Komisji na Komisja Wyborczo – Skrutacyjna, Uchwał i Wniosków . 
 4. Do Komisji Wyborczo -Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków zaproponowano i wybrano jednomyślnie w glosowaniu jawnym  p. Rafała Strachotę, p. Justynę Wasilewko i p. Sylwię Szymańczak. Przewodniczącym Komisji został p. Rafał Strachota, Komisja stwierdziła, że  WZ zostało prawidłowo zwołane oraz, że WZ jest zdolne do podejmowania uchwał i wyboru władz Federacji – Protokół Komisji w załączeniu.
 5. Sprawozdanie Zarządu FGZ RP za okres 2019 - 2022 roku odczytał dyrektor Biura p. Andrzej Kuczyński – w załączeniu.
 6. Sprawozdanie finansowe za 2021 oraz projekt budżetu na 2022 rok przedstawił Dyrektor Biura p. Andrzej  Kuczyński  – w załączeniu.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy przedstawił Przewodniczący  Komisji p. Michał Gawryszczak - w załączeniu.
 8. Program działania na lata 2022 – 2025 przedstawił Przewodniczący Zebrania, Wiceprzewodniczący Zarządu p. Marek Przeździak. 
 9. Przewodniczący Komisji Wyborczo - Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków przedstawił  pod głosowanie jawne uchwały:
 • Uchwała nr 1/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres 2019 - 2022,  przyjęta jednomyślnie;
 • Uchwała nr 2/2022  w sprawie zatwierdzenia bilansu i sprawozdania finansowego Federacji za rok 2021, przyjęta jednomyślnie;
 • Uchwała nr 3/2022 w sprawie zatwierdzenia budżetu Federacji na 2022 rok, przyjęta jednomyślnie; 
 • Uchwała nr 4/2022 w sprawie Programu Działań Federacji na lata 2022 - 2025 rok, przyjęta jednomyślnie;
 • Uchwała nr 5/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Federacji za okres 01.06.2019 – 30.05.2022 rok (załącznik)  oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu, przyjęta jednomyślnie;
 • Uchwała nr 6/2022 w sprawie nadania godności Honorowego Prezesa Zarządu FGŻ RP;
 • Uchwała nr 7/2022 w sprawie składki członkowskiej obowiązującej  od 1 stycznia 2023 roku, przyjęta jednomyślnie. 

W głosowaniach uczestniczyło 28 członków.

10.    W dyskusji, w której uczestniczyli pp. M. Przeździak, K. Nykiel, A. Olkowski,    J. Rodziewicz, P. Godlewski,  M. Majewski, W. Różański, W. Boguta,  A. Rokicka, J. Walczak,   A. Kuczyński,  wskazywano na;

 • potrzebę nowelizacji stanowiska Rządu w sprawach organizmów genetycznie modyfikowanych, które blokuje udział polskich przedstawicieli w pracach Parlamentu i Komisji Europejskiej. Uczestnicy WZ  uważają, że należy rozpowszechniać i promować dostępne wyniki badań naukowych o braku zastrzeżeń zdrowotnych do żywności i pasz gmo, zwłaszcza krajowych jednostek naukowych i doprowadzić do zmiany stanowiska Rządu RP, które spowolnia stosowanie nowych technologii w rolnictwie zarówno w uprawach jak i hodowli oraz przetwórstwie. Powoduje spowolnianie konkurencyjności polskiego rolnictwa zwłaszcza, że konsument otrzymuje informację na produktach co do zastosowanych surowców;
 • potrzebę rozpoczęcia rozmów międzyresortowych dotyczących wykorzystania potencjału NGT oraz rozpowszechniania wniosków Konferencji z dnia 28 kwietnia 2022 roku – Nowoczesna biotechnologia dla sektora rolno – spożywczego;
 • potrzebę pilnej konsolidacji służb nadzoru  zdrowotności i jakości żywności poprzez powołanie niezależnej jednostki administracyjnej podległej, funkcjonującej w systemie pionowym o co już od kilku lat występują samorządowe organizacje; 
 • zrównoważonego partnerstwa w relacjach producent rolny / zakład przetwórczy;  
 • potrzebę systemowych powiazań nauki z prowadzeniem działalności gospodarczej tak by wykorzystać istniejące duże zaplecze naukowe uczelni i ośrodków badawczych, w tym resortowych, do praktycznego wprowadzania systematycznej i ciągłej innowacyjności w uprawach, hodowli oraz przetwórstwie przy jednoczesnym racjonalnym zagospodarowaniu żywności;
 • zwrócono uwagę na konieczność zwiększenia środków finansowych na organizację konferencji czy szkoleń postulując podniesienie składki od 2023 roku; 
 • podejmowanie i wspieranie działań dla eliminowanie ograniczeń dostaw źródeł energii;
 • podejmowanie działań na rzecz prawnie usankcjonowanego zagospodarowania odpadów – opakowań po środkach do produkcji rolniczej i przetwórczej oraz odpadów poprodukcyjnych w przemyśle spożywczym;
 • uciążliwość wprowadzanych inicjatyw poselskich  w procesach tworzenia prawa w wyniku czego wyeliminowano konsultację społeczne, potrzeba aktywnej wymiany informacji posiadanej wiedzy i postępowaniach prawnych dotyczących sektora;
 • organizację kolejnego Forum Producentów Żywności i propagowanie efektów konferencji na temat  Nowych Technik Genomowych,

11.    W wyborach Zarządu zgłoszono kandydatury: Jacka Pisuli, Marcina Muchy, Krzysztofa Nykiela, Marka Przeździaka, Wiesława Różańskiego. Moniki Piątkowskiej, Dariusza Goszczyńskiego i Janusza Rodziewicza oraz do Komisji Rewizyjnej ( 3 osobowa ): Janusza Walczaka, Michała Gawryszczaka   i Adama Stępnia.

Do Zarządu zostali wybrani w głosowaniu tajnym, kandydaci którzy otrzymali wymaganą liczbę głosów : Krzysztof Nykiel, Marek Przeździak, Jacek Pisula, Monika Piątkowska, Marcin  Mucha, Dariusz Goszczyński a do Komisji Rewizyjnej  zostali wybrani: Michał Gawryszczak, Adam Stępień i Janusz Walczak. – załącznik Protokół Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej, Uchwał  i Wniosków.

12.    Przewodniczący podziękował za aktywne uczestnictwo i zakończył obrady Walnego Zabrania.    

 

Marcin Mucha                           Marek  Przeździk

Sekretarz                                  Przewodniczący WZ 

Warszawa 28 czerwca 2022 roku.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.