Federacja Gospodarki Żywnościowej

Informacja 12 - 2020

2020-12-23
Kategoria:   

INFORMACJA 12
Spotkanie przedstawicieli FGŻ RP z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
panem Grzegorzem Pudą w dniu 3 grudnia 2020 roku,

któremu towarzyszyli Dyrektorzy Departamentów,  Pani Magdalena Zasępa i  Waldemar  Guba.

1. Federację reprezentowali: Rajmund Paczkowski, Janusz Rodziewicz, Waldemar Broś oraz Andrzej Kuczyński. 

2. Poinformowano Pana Ministra, że  Federacja Gospodarki Żywnościowej RP jest organizacją skupiającą organizacje i podmioty sektora rolno – spożywczego, kontynuatorką Rady Gospodarki Żywności przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Federacja nie tylko aktywizuje organizacje branżowe, ale i konsoliduje  działania w wypracowywaniu  wspólnych stanowisk by skutecznie wspierać i rozwijać podstawową  dziedzinę gospodarki narodowej jaką stanowi gospodarka żywnościowa. Jest to sektor:
- istotny zarówno ze względów ekonomicznych  jak i społecznych, sektor w stosunku do którego decyzje zapadają w różnych resortach a mnogość służb kontroli publicznej tę kluczową gospodarkę utrudnia i komplikuje ale też
- należący do  tych sfer działalności gospodarczej, który odniósł największe sukcesy w okresie transformacji społeczno – gospodarczej członkostwa Polski w UE a  
- rolnictwo i przetwórstwo są powiązane ekonomicznie, logistycznie dlatego też  uważamy że powinno być zarządzane przez jedno ministerstwo. Takie rozwiązanie konsolidacyjne zabezpieczy i wzmocni utrzymanie konkurencyjności sektora na rynkach międzynarodowcy. O wydzielenie działu gospodarki żywnościowej w działach administracji państwowej organizacje branżowe występują od kilku lat jednak jak dotychczas bez efektu. Na dzień dzisiejszy uważamy, że konsolidacja rolnictwa i przetwórstwa w ramach działu gospodarki żywnościowej jest bardziej wskazana niż rolnictwa z leśnictwem.  

3. Z informacji jakie otrzymujemy wiemy, że Pan Minister przeprowadził wiele spotkań z organizacjami branżowymi, w tym członków Federacji,  to uważamy że do zagadnień, które wymagają stosownych działań należy wymienić:
•   sprawę bezpieczeństwa paszowego. Wiadomo, że pomimo usilnych starań nauki jak producentów rolnych jeszcze  co najmniej w okresie 15 - 20 lat nie osiągniemy produkcji roślin białkowych umożliwiających zaniechanie importu soi modyfikowanej a powtarzane cyklicznie moratoria wprowadzają tylko nie potrzebnie nerwowość zarówno wśród producentów pasz jak i hodowców;
•  reaktywowania działań nad konsolidacją służb bezpieczeństwa żywności. Wieli zrobiono jednak ze względów polityczny prace zostały wstrzymane. Nadzór bezpieczeństwa żywności należy skonsolidować w jednej jednostce a wiodące powinny być służby weterynarii i ochrony roślin, kontrolujące pierwsze etapy czy to w produkcji roślinnej czy zwierzęcej. Jednostka ta powinna się zająć nie tylko nadzorem i kontrolą ale też inicjować działania doradczo-szkoleniowe; 
•  strategia WPR na lata 2021 – 2027 nastawiona jest na Zielony Ład w łańcuchu „Od pola do stołu” dlatego powinno się uwzględnić ją w planach operacyjnych i zabezpieczyć środki  na produkcję ekologiczną, zwłaszcza bazy przetwórczej. Obecnie Polska wyraźnie odstaje we wskaźnikach np. wielkości upraw od średniej unijnej. Środki to jedno ale i konieczność tworzenie bazy podażowo – dystrybucyjnej dla żywności ekologicznej i wysokiej jakości. Przy wsparciu lokalnych rynków hurtowych i KOWR, bazy te dysponując znaczącą masą towarową mogą ułatwić negocjacje handlowe z sieciami handlowymi. W temacie WPR prosimy o utrzymanie wsparcie dla produkcji buraków cukrowych, jednocześnie plantatorzy składają podziękowanie za wydanie zezwolenia na stosowanie zapraw neonikotynoidowych; 
•  ustabilizowania form gospodarowania rolników. Czy to mają być gospodarstwa rodzinne,  wielohektarowe, czy też grupy producentów czy spółdzielnie. Utworzone, uznane grupy producentów z powodów administracyjnych rozwiązują się gdyż procedury prawne zniechęcają do kontynuowania działalności. Grupy, które przetrwały i funkcjonują zasługują na wsparcie priorytetowe w kwestii 

  1. Swobodnego wykorzystywania i dysponowania posiadanym majątkiem przy zachowaniu podstawowego celu tj. obsługi gospodarstw członków grup. 
  2. Stworzenia możliwości inwestowania w rozwój przetwórstwa przez  grupy producentów/organizacje producentów. Celem wysodotowanych inwestycji powinno być rozwijanie przetwórstwa rolno – spożywczego wraz z towarzyszącymi działalnościami (rozwój handlu, promocji i dystrybucji).  

Mentalność mieszkańców wsi wymaga prostych, przejrzystych i stabilnych przepisów prawnych oraz przychylności pracowników agent rządowych obsługujących wieś. Działania grup producentów rolnych należy traktować jako element struktury rynku a nie jako działania w PROW, gdyż grupy producentów wpływają pozytywnie na organizację rynku rolnego. Uważamy, że nie należy nagłaśniać zdarzających się złych przypadków funkcjonowania podmiotów grupowych bo w ten sposób nie będzie chętnych na organizowanie się i jest to najlepszy sposób rozwoju rodzinnych gospodarstw. Grupa to preferowanie ujednoliconej wysokiej jakości  produkcji, obniżanie kosztów produkcji, a programy operacyjne dla uznanych grup są  finansowane ze środków UE;
•  aktywizowanie eksportu żywności niezależnie od tego, że  dynamicznie się rozwija ale jest to,       w dużej mierze, inicjatywa podmiotów gospodarczych. Aktywności branżowych Departamentów powinna być wzmacniana działaniami jednostek dyplomatycznych posiadających bieżącą  możliwość monitorowania rynku konkretnego państwa czy rejonu wskazując ewentualny zakres zainteresowania towarowego, pozyskiwać i udostępniać przepisy prawne wymagane przy wwozie towarów do danego kraju;
•  problem funkcjonujących  zarówno w obrocie surowców roślinnych i zwierzęcych pośredników.  W tej kwestii dyskutujemy w środowiskach branżowych i dochodzimy do wniosku o potrzebie utworzenia giełdy towarowej surowców;  
•  potrzebę stabilizacji cen zbytu w mleczarstwie  i działania minimalizujące dyktat sieci handlowych dlatego też  wskazane jest objecie programem „Mleko dla szkół” wszystkich uczniów szkół podstawowych przez cały rok szkolny z preferencją mleka o zawartości tłuszczu 3,2% oraz powołania 3-stronnej komisji negocjacyjnej przedstawicieli rolników, przetwórców i handlu w celu obiektywnego podziału wartości dodanej uczestniku rynku w „łańcuchu dostaw”. Należy też rozważyć wprowadzenie w spółdzielniach tzw. Estoński CIT tj. zwolnienie z podatku osób prawnych pozostawiających zysk w spółdzielniach oraz podjąć działania na szczeblu UE celem przywrócenia prywatnego i publicznego interwencyjnego skupu;
• potrzebę regionalizacji  obszarów nie dotkniętych ASF-em i dopuszczaniem tych terenów do eksportu mięsa wieprzowego oraz ograniczanie importu i dumpingu w sieciach aktywizując promocję krajowej wieprzowiny zwłaszcza ras polskich na rynku wewnętrznym. Osobny istotny problem to niezbędność rozwoju obiektywnej oceny EUROP; 
• wdrożenia - Strategii sektora wołowiny 2022, przygotowaną przez hodowców i przetwórców, która uwzględnia elementy poprawy dobrostanu i wzrostu dochodowości. Zwrócono uwagę na możliwość otwarcia już  rynków zamkniętych przez karencję po chorobie BSF. Eksport do Japonii już został uruchomiony ale by wznowić eksport na rynek chiński to  wskazana jest wizyta Pana Ministra w Chinach;

Panie Ministrze Federacja stara się łączyć działania różnych branżowych organizacji, nie tylko będących członkami Federacji, doinformowywać o bieżącej sytuacji i wprowadzanym prawie, oddziaływać na procesy legislacyjne w   Parlamencie Polskim i Europejskim. Staramy się łączyć środowisku rolników i przetwórców bo brak  współpracy będzie rujnował to co już osiągnęła krajowa gospodarka żywnościowa.  

Do realizacji tych celów niezbędna jest ściślejsza partnerska współpraca organizacji branżowych z Ministerstwem Rolnictwa i innymi resortami, które są kluczowe dla gospodarki żywnościowej. Organizacje branżowe są  w wielu przypadkach  członkami europejskich organizacji, które są dla nas cennym źródłem informacji o bieżących pracach Komisji Europejskiej jak i Parlamentu Europejskiego. Chcemy wymieniać się tą wiedzą z resortem rolnictwa i wspólnie wypracowywać  najlepsze rozwiązania dla polskiej gospodarki. Tylko bezpośrednia współpraca ze stosownymi departamentami  Ministerstwa pozwoli na efektywne wykorzystanie wiedzy. W chwili obecnej toczą się ważne dyskusje nad  takimi kwestiami  jak np. procesu komitotologii czy też regulacji  dotyczących nowych technik hodowlanych. Jako Federacja zorganizowaliśmy we współpracy z MR, 3 lata temu, bardzo cenną konferencję na te właśnie tematy. Jest to dobry przykład wypracowywania wspólnego stanowiska zainteresowanych branż, środowiska naukowego                 i administracji państwowej. Kilka miesięcy temu podjęliśmy inicjatywę zorganizowania kolejnej konferencji w ministerstwie – Forum Przemysłu Spożywczego, która byłaby platformą wymiany informacji o kluczowych dla branżowych organizacji problemach tak z poziomu Unii Europejskiej jak również naszego krajowego podwórka. Mamy nadzieje że Pan Minister udzieli nam wsparcia w realizacji tej inicjatywy, która została zawieszona przez pandemię.   

Pan Minister w wypowiedzi szczególnie zainteresował się problemami dotyczącymi:
- bezpieczeństwa paszowego, zdaje  sobie doskonale sprawę, że nie ma szans na zastąpienie śruty modyfikowanej soi polskim białkiem a kontynuowanie systemu moratoriów mija się z celem;
- sytuację na rynku wieprzowiny, wołowiny śledzi na bieżąco, będzie w tej sprawie kontynuował rozmowy kompleksowo z organizacjami branżowymi by jak najszybciej rozładować sytuację z uwzględnieniem rozwiązania dla produkcji mięsa z uboju rytualnego. Poinformował o poszerzeniu już „ dobrostanu plus” o owce i kozy oraz działaniach na płaszczyźnie KE umożliwiających dopłaty do prywatnego przechowywania mięsa;
- organizacji  środowiskowych giełd podażowo – dystrybucyjnych umożliwiających obrót towarami wytwarzanymi przez rolników i małe zakłady przetwórcze;
- co do programu „Zielony Ład”  obawia się, że proponowane wskaźniki trudno będzie osiągnąć w uwarunkowaniach Polski. 

Dziękując Panu Ministrowi za spotkanie uzgodniono, iż takie robocze spotkania z przedstawicielami Ministerstwa będą kontynuowane.

Opracował – Andrzej Kuczyński
Warszawa 2020.12.10.
 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.