Federacja Gospodarki Żywnościowej

Informacja 1 - 2023

Informacja 1 - 2023
2023-07-05
Kategoria:   

Informacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczo Federacji Gospodarki Żywnościowej RP

w dniu 12 czerwca 2023 roku.

 

 1. Walne Zebranie zostało zwołane zgodnie z § 23 pkt 2 Statutu FGŻ RP w dniu 12 czerwca 2023 roku w terminie pierwszym,  otwarcia dokonał  Prezes Zarządu  p. Krzysztof Nykiel, który powitał gości p. Janusza Kowalskiego – Sekretarza Stanu w MRiRW oraz p. Marka Zagórskiego – Prezesa Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A.. 
 2. Na Przewodniczącego WZ wybrano jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, p. Krzysztofa Nykiela a na Sekretarza  p. Marka Przeździaka.
 3. W głosowaniu jawnym,  jednomyślnie  zatwierdzono Porządek Obrad i Regulamin Obrad.
 4. Do Komisji Skrutacyjnej, Wniosków i Uchwał zaproponowano i wybrano jednomyślnie w glosowaniu jawnym p. Rafała Strachotę, p.Dorotę Grabarczyk i p. Michała Gawryszczaka. Przewodniczącym Komisji został p. Rafał Strachota, Komisja stwierdziła, że  WZ zostało prawidłowo zwołane oraz, że w WZ uczestniczy 24 delegatów co stanowi 69% członków i jest zdolne do podejmowania uchwał – Protokół Komisji w załączeniu.
 5. Sprawozdanie Zarządu FGZ RP za okres czerwiec 2022 – maj 2023 roku przedstawił Prezes Zarządu p. Krzysztof Nykiel.
 6. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok oraz projekt budżetu na 2023 rok przedstawił Członek Zarządu, skarbik p. Jacek Pisula.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy przedstawił Przewodniczący Komisji p. Michał Gawryszczak.
 8. Dyskusja:
 • p. Janusz Kowalski przedstawił aktualne działania MRiRW ze szczególnym uwzględnieniem unormowania uwarunkowań handlowych spowodowanych działaniami wojennymi w Ukrainie, wprowadzeniu ustaw normującej rynek biopaliw oraz ochrony rynków rolnych, potrzebę konsolidacji działań samorządu branżowego i jego współpracy z agendami administracji oraz zadeklarował działania w sprawie rozwiązania problemu z zagospodarowaniem opakowań po środkach do produkcji rolnej i odpadów przetwórczych a także w zagospodarowaniu tzw. złoża po produkcji grzybów ( pieczarek );
 • p. Marek Zagórski omówił cele Krajowej Grupy Spożywczej zwracając uwagę na:
  • fakt, że bazą działania Grupy jest Polski Cukier i będą zwracać uwagę na przestrzeganie prawnychuwarunkowań handlowych pomiędzy partnerami zwłaszcza tych z Ukrainy,
  • bazowy dla Grupy rynek przetwórstwa zbóż (młynarstwo) i ziemniaków a więc upraw dominujących w polskim rolnictwie;
  • potrzebę integracji rolnictwa z przetwórstwem, jako zespolonego zespołu dla obrotu handlowego i eksportu;
 • p. Krzysztof Nykiel zasygnalizował pozytywy współpracy plantatorów buraka cukrowegoze Spółką Polski Cukier, współpracy w której udało się oddzielić uwarunkowania gospodarcze od politycznych;
 • p. Adam Stępień wykazał, na bazie rynku paliw, potrzebę działań wyprzedzającychi wspierających w sektorze rolno – spożywczym,
 • p. Marek Przeździak zaapelował do Sekretarza Stanu o kontynuację działań i potrzebę rozpoczęcia rozmów międzyresortowych dotyczących wykorzystania potencjału NGT, których znaczenie wykazały Konferencje z 2021 i 2022 roku – Nowoczesna biotechnologia dla sektora rolno – spożywczego organizowanych przez PIN, IHiUR w Radzikowie i FGŻ RP,
 • p. Barbara Olczakowska - SBGU zwróciła uwagę naproblem z zagospodarowaniem podłoża po produkcji grzybów, stanowiącego doskonały nawóz w uprawach warzywnychi sadowniczych a zakwalifikowany do odpadów;
 1. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków przedstawił  pod głosowanie jawne uchwały:
 • Uchwała nr 1/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres czerwiec 2022 – maj 2023,przyjęta jednomyślnie;
 • Uchwała nr 2/2023w sprawie zatwierdzenia bilansu i sprawozdania finansowego Federacji za rok 2022, przyjęta jednomyślnie;
 • Uchwała nr 3/2023 w sprawie zatwierdzenia budżetu Federacji na 2023 rok, przyjęta jednomyślnie;
 • Uchwała nr 4/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Federacji za okres 01.06.2022 – 30.05.2023 rok oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu, przyjęta jednomyślnie;

W głosowaniach uczestniczyło 28 członków – 4 członków przybyło w czasie trwania Walnego Zebrania.

 1. Sprawy inne – Dyrektor Biura Andrzej Kuczyński zwrócił się z prośbą o promowanie FGZ RP poprzez umieszczanie na papierach firmowych organizacji i członków wspierających logo Federacji.
 2. Przewodniczący podziękował za aktywne uczestnictwo i zakończył obrady Walnego Zabrania Sprawozdawczego FGZ RP.   

   

Marek Przeździak                                                         Krzysztof Nykiel

               Sekretarz WZ                                                          Przewodniczący WZ

 

Warszawa 28 czerwca 2022 roku.

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.